​​​​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen – Thái Lan
Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Số điện thoại: (+60-043) 242 190
Fax: (+60-043) 241 154
Email: konkaen.th@mofa.gov.vn
Website: www.vietnamconsulate-khonkaen.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​