​​​​​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen – Thái Lan

Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Số điện thoại: (+60-043) 242 190
Fax: (+60-043) 241 154
Email: tlsqvntkk@gmail.com
Website:vnconsulate-khonkaen.mofa.gov.vn​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​